Tert-butyl 6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2- Dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate

Tert-butyl 6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2- Dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart